Hem » Forskare » Genomförande

Genomförande

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) påbörjades år 2006 av Stressforskningsinstitutet. Studien är baserad på samtliga deltagare i 2003 och 2005 års Arbetsmiljöundersökningar (AMU) samt ett urval av deltagare i AMU 2007.

På uppdrag av Stressforskningsinstitutet skickar SCB ut postenkäter vartannat år. Registerdata från register om bland annat sjukskrivning och sjukhusinläggning kopplas till svaren både retrospektivt (bakåt i tiden) och prospektivt (framåt i tiden). Studiepopulationen omfattar sammanlagt 18 915 deltagare från AMU 2003 och 2005 plus 2 572 individer som deltog i AMU 2007 och är bosatta i Stockholms eller Västra Götalands län. Svarsfrekvensen var 65% år 2006. 61% år 2008 och 57% år 2010. Vidare uppföljningar genomfördes 2012, 2014, 2016 och 2018, och nästa insamling är planerad att äga rum under 2020.

Frågeformuläret finns i två versioner, en för arbetande och en för de som inte förvärvsarbetar. Formuläret för arbetande är delat i tre delar. Den första delen innehåller frågor från AMU men också nya frågor som handlar om förändringar i arbetslivet, krav och kontroll, ansträngning och belöning, organisatorisk rättvisa med mera. Andra delen handlar om hälsa och välmående och den tredje delen belyser den allmänna livssituationen. Också formuläret för de som inte förvärvsarbetar (som tillfälligt eller permanent lämnat arbetslivet) är delat i tre delar, där andra och tredje delen är närmast identiska med enkäten för arbetande. Första delen behandlar frågor om den aktuella situationen, anledningen till varför man inte arbetar samt positiva och negativa aspekter av att vara utan arbete.

I publikationerna som baseras på SLOSH kan aldrig enskilda individer identifieras. När vi redovisar resultat, så gör vi det i form av statistik som sammanställer data från många olika personer. Detta innebär ett mycket starkt skydd av den personliga integriteten för deltagarna. Inte heller forskarna som bearbetar materialet vet vilka de svarande är eftersom uppgifterna överlämnas till forskarna i ett avidentifierat format från SCB. Det enda undantaget där forskarna kan identifiera deltagarna är då deltagare själva väljer att medverka i särskilda studier (exempelvis ). Även i dessa fall rapporteras alltid resultaten som sammanfattad statistik. I fall av kvalitativa delstudier kan det förekomma att citat redovisas, men i dessa fall kommer alias och inte de riktiga namn att användas. Om citaten innehåller information som skulle kunna göra den citerade identifierbar kommer antingen informationen att ändras så att identifiering är omöjligt, eller också kommer skriftligt tillstånd att inhämtas från den som citeras. Alla som arbetar med undersökningen har också tystnadsplikt. Svaren är därmed skyddade enligt tillämpliga regler i ”Offentlighets- och Sekretesslagen” (2009:400) och av bestämmelserna i ”Dataskyddsförordningen” (GDPR).

Studien är finansierad av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Vetenskapsrådet (VR) och godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, vilket innebär att genomförandet av studien är i enlighet med svensk lag och internationella konventioner för etisk forskning.