Hem » Deltagare » Resultat » Organisatorisk rättvisa

Organisatorisk rättvisa

Organisatorisk rättvisa avser subjektiva bedömningar av rättvisa inom organisationer i termer av resurstilldelning, organisatoriska rutiner och behandling av anställda.

Ett antal studier av huvudsakligen tvärsnittsdesign har visat att organisatorisk orättvisa är relaterad till arbetsrelaterade utfall så som arbetstillfredsställelse. Frågan ställer sig dock om rättvisa på arbetsplatsen påverkar vår hälsa? Ja, i en studie baserad på data från SLOSH har Constanze Leineweber och kollegor visat att organisatorisk rättvisa påverkar vår hälsa över tid. Så kunde vi visa att det finns ett samband mellan processrättvisa, dvs. att processer i organisationen används konsekvent och är öppen för granskning, och självskattad hälsa över tid och att förändringar i processrättvisa går hand i hand med förändringar i självskattad hälsa.

I en annan studie som forskningsteamet har genomfört visar resultaten att processrättvisar på arbetsplatsen påverkar risken för sjukskrivning eller att utveckla depressiva symptom två år senare. Intressant nog finns det också ett omvänt samband. De som har sämre hälsa, till exempel är mer deprimerade, vid ett mättillfälle uppfattar processer på arbetet som mer orättvisa två år senare. Om man får stöd från chefer och kollegor på arbetet när man är sjuk uppfattar man dock inte processer på arbetet som lika orättvisa två år senare. Vidare undersöktes sambandet mellan informativ och interpersonal rättvisa och lång och frekvent sjukfrånvaro över tid och hur anställningsotrygghet påverkar detta samband. Vi fann att båda aspekter av rättvisa ökade risken för både långa såväl som frekventa perioder av sjukfrånvaro. Resultaten gav också ett visst stöd för ett kausalt samband. Anställningsotrygghet hade dock ingen betydelse i sambandet. Här måste dock påpekas att studiepopulationen påvisade väldigt låga värden av anställningsotrygghet, vilket kan har förvrängt resultaten.

För närvarande undersöker Constanze om organisatorisk orättvisa också kan påverka om man överväger att byta arbetsgivare, gå i pension eller gå ner i arbetstid. Studien kan bidra till förståelsen av hur rättvisa på arbetet påverkar arbetsmarknadsutträde över tid. Upplevd rättvisa på arbetsplatsen är en aspekt av arbetsmiljön som arbetsgivaren kan påverka, vilket gör det till ett potentiellt mål för interventioner för att hålla medarbetarna inom organisationen och personer i arbetskraften.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen