Hem » Deltagare » Resultat » Ledarskap

Ledarskap

Hur chefers ledarskap uppfattas av deras anställda har i en mängd studier kunnat kopplas till de anställdas hälsa och sjukfrånvaro. Bland annat har vi i SLOSH sett att en chef som är självcentrerad eller inte lyssnar på sina anställda påverkar de anställdas symptom på depression på ett negativt sätt. Personer med lägre utbildning och inkomst tycks i betydligt högre utsträckning uppleva att deras chef inte lyssnar på dem jämfört med personer med högre utbildning och inkomst. Lyssnande chefer har anställda som skattar arbetsmiljön som bättre, dvs de har lagom höga krav och tillräckligt med beslutsutrymme, och lyssnande chefer förefaller att bli mindre vanliga när samhällsekonomin hårdnar. Vi har också undersökt samband mellan chefers ledarskap och anställdas självskattade sjukfrånvaro och sett att anställda som uppfattar sina chefer som mer inspirerande har mindre korttidssjukfrånvaro. Ett auktoritärt ledarskap har vidare samband med fler sjukdagar bland män. Chefens integritet och förmåga att integrera sitt team är ytterligare faktorer som har betydelse för sjukfrånvaro bland anställda.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen