Hem » Deltagare » Resultat » Konflikter och mobbing

Konflikter och mobbing

Konflikter mellan individer på arbetsplatsen är vanligt förekommande. Ungefär var tredje person rapporterar att de varit med om någon form av konflikt under det senaste året och chefer och arbetsledare är med om detta oftare än andra. Konflikter har i en explorativ studie baserad på SLOSH visat sig vara vanligare där det också finns andra problem i arbetsmiljön, såsom bristande inflytande och höga känslomässiga eller motstridiga krav. Konflikter är dock också en naturlig del av en arbetsgrupps utveckling och behöver inte vara förenade med negativa konsekvenser. Vad konflikter får för konsekvenser kan bero på t.ex. dess omfattning, vad de handlar om och utfallet av konflikten. I studier baserade på SLOSH har vi sett att pågående konflikter ökar risken för ohälsa, men att denna risk inte kvarstår när konflikten är löst. Mobbing på arbetsplatsen (att uppleva sig bli personligt förföljd genom elaka ord eller handlingar från chefer eller medarbetare) är mindre vanligt än konflikter och rapporteras av 5-10% av deltagarna i SLOSH, ofta en något större andel kvinnor än män (stämmer?). Organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetet tycks ha betydelse för om mobbing uppstår. Till exempel är risken större att uppleva sig som mobbad (utan att ha varit det tidigare) om arbetsplatsen genomgår organisationsförändringar, om ledningen upplevs som diktatorisk eller orättvis, om kraven i arbetet är motstridiga och det råder en allmän attityd på arbetsplatsen att de anställda är utbytbara. Att bli utsatt för mobbing kan ha betydande hälsokonsekvenser.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen