Hem » Deltagare » Resultat » Hörselproblem

Hörselproblem

I en studie baserad på personer från SLOSH har man jämfört hörseln mellan personer med olika grad av känslomässig utmattning och sett att då ingen akut stress föreligger finns ingen skillnad mellan grupperna. Vid akut stress, som i denna studie innebar att hålla ena handen i isvatten och samtidigt genomgå ett färg-ord-konflikt-test, blir dock bilden annorlunda. Vid akut stress tycks utmattade, framför allt kvinnor, få svårt att tolerera både höga (gälla) och låga (bas-) frekvenser, vilket icke utmattade inte får. Bland icke utmattade tycks snarare toleransen för ljud förbättras vid akut stress. Känslomässigt utmattade kvinnor får alltså en försämrad tolerans för ljud i samband med stress, vilket skiljer dem från friska. Töres Theorell har även undersökt sambandet mellan depressiva symptom och tinnitus och kunnat visa att om depressiva symptom minskar tycks även tinnitus minska, framför allt upplevelsen av besvär av sin tinnitus. Minskade depressiva symptom tycks alltså minska upplevelsen av att besväras av tinnitus.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen