Hem » Deltagare » Insamling av data

Insamling av data

Eftersom undersökningen intresserar sig för både fortsatt arbetsliv och livet efter att ha slutat arbeta fullt (tillfälligt eller permanent), så får de tillfrågade möjlighet att välja mellan två olika SLOSH-enkäter. De tillfrågade som arbetat 30 % eller mer under de senaste tre månaderna ombeds besvara mer detaljerade enkätfrågor om arbetsmiljö såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö, sociala faktorer samt om hälsa och välbefinnande. De tillfrågade som arbetat mindre än 30 % under de tre månaderna, t.ex. varit föräldralediga, studerande, sjukskrivna, gått i pension eller hade lämnat arbetslivet av annat skäl ombeds istället besvara frågor om att lämna arbetslivet, sociala faktorer, hälsa och välbefinnande.

Formuläret för arbetande är delat i tre delar. Den första delen innehåller frågor från AMU men också nya frågor som handlar om förändringar i arbetslivet, krav och kontroll, ansträngning och belöning, organisatorisk rättvisa, ledarskap med mera. Andra delen handlar om hälsa och välmående och den tredje delen belyser den allmänna livssituationen. Också formuläret för de som inte förvärvsarbetar är delat i tre delar, där andra och tredje delen är närmast identiska med enkäten för arbetande. Första delen behandlar frågor om försörjning, anledningen till varför man inte arbetar samt positiva och negativa aspekter av att inte förvärvsarbeta.

Genom att det tagits in frågor om bl.a. om självskattad hälsa, sjukfrånvaro, stress och depression blir data mer jämförbara med internationella studier och mer lämpliga för vetenskaplig, teoridriven forskning. Även frågorna kring de organisatoriska förutsättningarna för att kunna studera nya slags riskfaktorer i arbetslivet, har tagits med.

För att inte belasta frågeformulären med uppgifter som redan finns hos SCB, Socialstyrelsen eller Försäkringskassan kommer svaren på frågeformulären kompletteras med uppgifter om folkbokföringsförhållanden, födelseland (grupperat), medborgarskap (grupperat), utbildning, inkomster och ersättningar samt med uppgifter om din sysselsättning och de företag/organisationer du arbetat på. Utöver detta tillkommer eventuella uppgifter om sjukhusvård (vissa diagnoser) och inköp av förskrivna läkemedel. Detta möjliggör att många olika faktorer och hälsoaspekter kan studeras bland personer från många olika yrkesgrupper eller i många olika situationer.

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen