Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

Hur ska man svara på SLOSH-enkäterna under corona-pandemin?

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) är en unik longitudinell studie som belyser sambanden mellan bland annat arbetsliv, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

Studien påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och syftar till att studera komplexa samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas också till andra faktorer. Detta innebär att SLOSH även används till forskning om bland annat pensionering, arbetslöshet och sömn. SLOSH bygger på 2003-2011 års arbetsmiljöundersökningar (AMU).

Målet med SLOSH är att undersöka longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och copingstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjuktursvängningar.

I mars 2006 gjordes en första uppföljning av de 9 154 personer som hade besvarat AMU 2003 genom att frågeformulär skickades ut per post.  Därefter har nya frågeformulär skickats ut vartannat år, och vid 2008, 2010 och 2014 års utskick tillkom nya personer från AMU 2005, 2007, 2009 och 2011. Totalt består nu SLOSH av drygt 40 000 personer, vilket ger goda möjligheter att undersöka riskerna även för lite mer ovanliga sjukdomar.

Den senaste uppföljningsstudien genomförs nu under våren 2020.