Hem » Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

SLOSH påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet för att studera orsaker till ohälsa på och utanför arbetsmarknaden. Detta innebär att SLOSH inte bara används till forskning om arbetsmiljö utan även om bland annat pensionering, arbetslöshet, hälsovanor, trakasserier/mobbning och sömn.

Målet med SLOSH är att undersöka longitudinella samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö (särskilt psykosocial), arbetskraftsdeltagande, hälsa och välbefinnande, där hänsyn tas till sociala förhållanden, individuella skillnader, hälsobeteenden och copingstrategier, samspelet mellan arbete och privatliv, sömn, åldrande och konjuktursvängningar.

SLOSH bygger på 2003-2019 års arbetsmiljöundersökningar (AMU), som genomförs vartannat år av SCB i uppdrag av arbetsmiljöverket. I mars 2006 gjordes en första uppföljning av de 9 154 personer som hade besvarat AMU 2003 genom att frågeformulär skickades ut per post.  Därefter har nya frågeformulär skickats ut vartannat år, och vid 2008, 2010 och 2014 års utskick tillkom nya personer från AMU 2005, 2007, 2009 och 2011. I år, 2022, tillkommer ytterligare personer från AMU 2013-2019. Totalt består nu SLOSH av drygt 51 500 personer, vilket ger goda möjligheter att undersöka riskerna även för lite mer ovanliga sjukdomar.