Hem » Deltagare » Tidigare resultat » Konflikter och mobbing

Konflikter och mobbing

Konflikter mellan individer på arbetsplatsen är vanligt förekommande. Ungefär var tredje person rapporterar att de varit med om någon form av konflikt under det senaste året och chefer och arbetsledare är med om detta oftare än andra. Konflikter har i en explorativ studie baserad på SLOSH visat sig vara vanligare där det också finns andra problem i arbetsmiljön, såsom bristande inflytande och höga känslomässiga eller motstridiga krav. Konflikter är dock också en naturlig del av en arbetsgrupps utveckling och behöver inte vara förenade med negativa konsekvenser. Vad konflikter får för konsekvenser kan bero på t.ex. dess omfattning, vad de handlar om och utfallet av konflikten. I studier baserade på SLOSH har vi sett att pågående konflikter ökar risken för ohälsa, men att denna risk inte kvarstår när konflikten är löst. Mobbing på arbetsplatsen (att uppleva sig bli personligt förföljd genom elaka ord eller handlingar från chefer eller medarbetare) är mindre vanligt än konflikter och rapporteras av 5-10% av deltagarna i SLOSH, ofta en något större andel kvinnor än män. Organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetet tycks ha betydelse för om mobbing uppstår. Till exempel är risken större att uppleva sig som mobbad (utan att ha varit det tidigare) om arbetsplatsen genomgår organisationsförändringar, om ledningen upplevs som diktatorisk eller orättvis, och om kraven i arbetet är motstridiga. Att bli utsatt för mobbing kan ha betydande hälsokonsekvenser, såsom psykisk ohälsa och sjukskrivning. Studier tyder också på att det finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.