Resultat

 

Resultaten från undersökningen publiceras främst i vetenskapliga tidskrifter. Under rubriken Publikationer finns en lista på ett antal publikationer i internationella tidskrifter som bygger på SLOSH. Vissa av dessa kan finnas tillgängliga i fulltext på webben eller via bibliotek. Kortare sammanfattningar eller populärvetenskapliga versioner kan även finnas på Stressforskningsinstitutets webbplats, SLOSH webbplats eller genom informationsblad och artiklar i dagspressen.

Under rubriken Resultat från studien kommer du inom kort att kunna läsa mer om resultat från specifika studier som bygger på data från SLOSH. Resultaten är uppdelade på ett antal områden som täcker krav, kontroll och stöd i arbetet, obalans mellan ansträngning och belöning i arbetet, ledarskap, konflikter och mobbing i arbetet, kontorstyper, konflikt mellan krav i arbetet och i privatlivet, sjukfrånvaro och sjuknärvaro, pensionering, liksom hälsoaspekter såsom självskattad hälsa, och sömn. Du kan också läsa mer om avslutade eller planerad forskning i det senaste SLOSH-nyhetsbrevet eller något av de tidigare nyhetsbreven som skickats ut.

Resultaten redovisas alltid som generella slutsatser där ingen enskild person kan identifieras.

Publikationer

Ett flertal publikationer baserad på SLOSH är på gång. Inom kort kommer vi presentera nya resultat beträffande faktorer som relaterar till självskattat social status, och dess betydelse för hälsan. Även resultat beträffande relationen mellan social status och bemästrande av stressfyllda situationer (coping) samt sjukfrånvaro och sjuknärvaro kommer snart att publiceras. Andra forskningsresultat rör effekten av konflikten mellan arbete och privatliv på mäns och kvinnors hälsa, relationen mellan sömn, arbetsstress och depression över tid och kulturella skillnader i valideringen av krav-kontroll-stöd modellen.

Publikationer baserade på SLOSH