Hem » Deltagare » Om undersökningen

Om undersökningen

SLOSH – en undersökning av hälsa både för dem som arbetar och som slutat arbeta

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa, SLOSH är en unik, riksrepresentativ undersökning om vad som påverkar hälsa och livskvalitet på lång sikt. Studien ger underlag till bättre arbetsmiljö och effektivare folkhälsoarbete både i Sverige och internationellt. I jämförelse med vanliga enkätstudier gör SLOSH det möjligt att studera hur hälsa och välbefinnande utvecklas över en längre tidsperiod vilket ger säkrare kunskap om orsakssamband och möjligheter till tidigare förebyggande åtgärder.

Sedan 2006 har data insamlats med hjälp av pappersenkäter som skickas med vanlig post. Nu kommer vi modernisera och övergår till webenkäter. Det är bättre för miljön, billigare och gör det dessutom möjligt att styra vilka frågor som visas beroende på hur man svarar, vilket ger mer relevanta enkäter. Dessutom kommer vi samla in data varje år i framtiden, men med färre frågor varje gång. Det ger ännu bättre möjligheter att undersöka samband mellan livsmiljö och hälsa, samtidigt som formulären blir mindre ansträngande att fylla i. Från och med 2024 kommer vi även starta Y-SLOSH (Young SLOSH)  för att även kunna följa ungdomar genom studierna och in i vuxenlivet.

Mer om studien

Det finns idag en mängd studier kring främst arbetsrelaterad stress och dess möjliga konsekvenser för människors hälsa både nationellt och internationellt. Många av de studier som genomförts har dock betydande begränsningar som gör det svårt att dra korrekta slutsatser om vad som kan främja god hälsa eller orsaka dålig hälsa. Att hämta in information från flera olika tidpunkter kan vara ett sätt att komma till bättre slutsatser om orsaksförhållanden.

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health eller Svenska Longitudinella studien om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa på svenska) startades därmed för att tillgodose detta behov.

Syfte

SLOSH är en unik studie som belyser samband mellan arbetsliv, individuella förhållanden och hälsa. Undersökningen bygger på att personer som ursprungligen arbetat och deltagit i arbetsmiljöundersökningar (AMU) följs över lång tid oavsett om de är kvar i arbetslivet eller lämnat det tillfälligt eller permanent. Därigenom kan man undersöka statistiska samband mellan hur arbetsförhållanden, livssituation och hälsa utvecklas.

När det gäller dem som arbetar frågar vi om arbetslivet, arbetsmiljön och hälsa, men också om saker utanför arbetslivet. När det gäller dem som inte arbetar så handlar frågorna huvudsakligen om vardagslivet och hälsa, men också om tidigare arbeten och hur det var att sluta arbeta (tillfälligt eller permanent). Undersökningen förväntas därmed bidra till unik och bred kunskap om vad som påverkar hälsa och livskvalitet på lång sikt. Ett urval av olika studier som SLOSH har bidragit till hittar du

Med SLOSH blir det möjligt att belysa samband mellan exempelvis ekonomiska och organisatoriska förändringar på arbetsplatsen å ena sidan, och förändringar i arbetsmiljö, livssituation och hälsa å den andra. Dessutom kan utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön under en del av livet studeras. Komplexa frågor om orsakssamband, hälsoselektion samt effekten av att exponeras för olika saker under lång tid kan undersökas. Orsaker till, samt effekter av, olika former av pensionering undersöks också. SLOSH har redan gett upphov till många vetenskapliga arbeten av hög kvalitet och har bidragit till ett flertal doktorsavhandlingar. Med hjälp av SLOSH har vi undersökt vikten av arbetstidskontroll och hälsa och balans i livet, vi förstår bättre hur egenföretagares arbetssituation ser ut, hur arbetsmiljön är för äldre som fortsätter att arbeta, hur pensionering påverkar hälsan och vilka samband det finns mellan stress, sömn och depression. Flera spännande bidrag kommer komma under lång tid framåt.

Genomförande

Undersökningen drivs av forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet medan datainsamlingen genomförs med hjälp av Statistiska centralbyrån. SLOSH utgår ifrån Arbetsmiljöundersökningen som utförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Deltagarna i Arbetsmiljöundersökningen utgör ett riksrepresentativt urval ur den då arbetande befolkningen som besvarar frågor om bland annat arbetsmiljö.

År 2006 tillfrågades de svarande i arbetsmiljöundersökningen 2003 (9 154 personer) om deras situation med hjälp av frågeformulär, vilket utgjorde starten av SLOSH. Totalt 5 985 personer valde att besvara enkäten år 2006. År 2008 gjordes en ny uppföljning. Denna gång tillfrågades även deltagare i arbetsmiljöundersökningen från 2005, totalt 18 639 personer, varav 11 441 personer svarade. Enkäter skickades ut 2010 och 2012 till samma urval, med en utökning 2010 av individer från Stockholms och Västra Götalands län som ursprungligen besvarat Arbetsmiljöundersökningen 2007. År 2010 var det därmed 11 525 personer, och år 2012 9 880 personer, som besvarade någon av enkäterna. Åren 2014, 2016, 2018 och 2020 inkluderades samtliga som besvarat AMU 2003-2011, och antalet svarande var 20 316, 19 360, 17 841 respektive 17 489. År 2022 bjöds även deltagare från AMU 2013-2019 in att delta i SLOSH, vilket gör att undersökningen numera består av 57 105 personer.

För närvarande pågår 2023 års datainsamling med hjälp av SCB.