Hem » Deltagare » Personlig integritet

Personlig integritet

Svaren på frågeformulären samlas in av Statistiska centralbyrån (SCB) som har tillgång till identitetsuppgifter för personer som ingår i urvalet till SLOSH. För att kunna skicka ut nya enkäter i framtiden och komplettera med ytterligare information behåller SCB uppgifter över vilka personer som ingår i undersökningen medan studien pågår. Alla svar plus de registeruppgifter som samlas in läggs däremot i en stor avidentifierad datafil, som forskarna använder för att göra en mängd olika analyser med hjälp av statistikprogram. Även resultaten presenteras alltid som generella slutsatser där ingen enskild person kan identifieras. Det kommer alltså aldrig att framgå vad just du svarat när resultat från undersökningen redovisas. Olika uppgifter förvaras separat för att ytterligare skydda deltagares integritet. Uppgifterna som lämnas skyddas dessutom av sekretess enligt 24 kap. 8 § ”Offentlighets- och Sekretesslagen” (2009:400). Regler om personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Personuppgiftslagen kommer 25 maj 2018 att ersättas av Dataskyddsförordningen (2016/679) och relaterade nationella förordningar. Alla personer som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt.

För att underlätta studier av speciella frågeställningar där det kan bli aktuellt att inbjuda vissa deltagare att besvara enkäter på nätet, delta i intervjuer eller att komma till en undersökning ber vi om tillstånd vissa år att spara kontaktuppgifter vid Stressforskningsinstitutet. Att ge sitt tillstånd till detta innebär att Stressforskningsinstitutet sparar en fil med kontaktuppgifter, vilken lagras separat från övriga uppgifter. Kontaktuppgifterna kommer enbart att användas i syfte att kontakta deltagare med förfrågningar. Det betyder att övriga uppgifter som levererats inte kopplas till dig som enskild person, oavsett om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter eller inte. Den som lämnar sina kontaktuppgifter kan dessutom alltid senare tacka nej till eventuella förfrågningar eller begära att uppgifterna raderas.

Den forskning som bedrivs baserad på SLOSH har bedömts etiskt försvarbar av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vissa avidentifierade data från uppföljningarna kommer att under sekretess göras tillgängliga för andra forskare.

Resultaten av forskarnas analyser kommer i första hand att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, men de viktigaste resultaten kommer även att spridas i populärvetenskaplig form, debattartiklar och offentliga föredrag.