Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa

 

Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) är en unik longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

Studien påbörjades under 2006 av Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och syftar till att studera komplexa samband mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetsmarknadsdeltagande och hälsa. SLOSH bygger på 2003, 2005 och delvis 2007 års arbetsmiljöundersökningar (AMU).

I mars 2006 gjordes en första uppföljning av de 9 200 personer som hade besvarat AMU 2003 genom att frågeformulär skickades ut per post. Under 2008 genomfördes den andra uppföljningen, då även de som hade besvarat 2005 års AMU inbjöds att medverka. Kärnan i SLOSH består därför av totalt 18 915 personer. Under 2010 genomfördes en tredje uppföljning där även 2 553 deltagare från AMU 2007 bosatta i Stockholms eller Västra Götalands län inbjöds att delta. Under våren 2012 genomfördes en fjärde uppföljning av de som deltagit i Arbetsmiljöundersökningarna 2003 och 2005. Uppföljning fem insamlades under 2014 och byggde ytterligare på studiens longitudinella styrka.

Den senaste uppföljningsstudien genomfördes under våren 2016 och analysarbetet pågår för fullt.

Nästa insamling är planerad till våren 2018.

 

 

Kohortprofil

Nu finns en detaljerad kohortprofil för SLOSH tillgänglig.

Länk till profilen